แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 

- โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- บัญชีครุภัณฑ์

- รายละเอียดโครงการพัฒนา

- การติดตามและประเมินผล

- การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

- ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

- ผลการติดตาม / ประเมินผล

- โครงการในแผน(แก้ไข)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น

- ประกาศติดตามแผน

- ติดตามแผน

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทรศัพท์ 054-833664 | Fax 054-833663
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2017 www.wangsaikam.go.th

เข้าชมทั้งหมด ครั้ง | กำลังชมเว็บไซต์ 1 คน

ออกแบบโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์